درخواست همکاری با شرکت تراشه کنکاوان فارس ( دانش بنیان)